In The News

- Als men jong is bestaat geen tijdsbesef. Als men ouder wordt, kijkt men in reflectie terug op het tijdsverloop in eigen leven en stelt men vragen die vaak zeer confronterend kunnen zijn, zoals wat heb ik van mijn leven gemaakt in de beschikbare operationele tijd van ca. 2000 weken. Aan de hand van verschillende aspecten worden de representaties van een aantal bijzondere beroepsgroepen beschreven, die in de praktijk opereren zonder enige controle of toezicht met onbegrensde macht. De fenomenologie duidt op het bestaan van psychische monsters die op papier een vergelijking met misdadigers kunnen doorstaan. Deze beroeps groepen werken binnen een systeem waar binnen geen enkele vorm van 'real time feedback' bestaat. Interferentie is aan de orde van de dag en treedt op in elke stadium van het procesverloop. Dit procesverloop wordt een open systeem genoemd met dientengevolge soms onvoorspelbare desastreuze uitkomsten.

Download: Verschijningsvormen (PDF)

- The Groningen gas field shows exponential growth in earthquake event counts around a magnitute M1 with a doubling time of 6-9 years since 2001. This behavior is identiefied with dimensionless curvature in land subsidence, which has been evolving at a constant rate over the last few decades essentially uncorrelated to gas production. We demonstrate our mechanism by a tabletop crack formation experiment. The observed skewed distribution of event magnitudes is matched by that of maxima of event clusters with a normal distribution. It predicts about one event < M5 per day in 2025, pointing to increasing stress to human living conditions.

Download: The Groningen gas field (PDF)

- De (mein)eed in het rechtsbedrijf
Dit onderzoek is gewijd aan de inhoud en consequenties van de ambtseed die functionarissen afleggen bij het uitvoeren van rechtshandelingen in de uitoefening van hun functie. Daarnaast wordt ook de eed besproken, die vereist is bij de uitoefening van specifieke rechtshandelingen die in de wet voor een beŽdigd ambtenaar verplicht is gesteld. Welke implicaties heeft een (ambt)eed en wat zijn de mogelijke gevolgen indien de eed niet wordt nageleefd? Uitgangspunten voor dit onderzoek zijn de definities en de wettelijke omschrijving van de eed die verschillende beroepsgroepen moeten afleggen. Wanneer is er sprake van een juridische misslag, wetsverkrachting, gerechtelijk dwaling of zelfs meineed. Voorshands wordt gesteld dat een functionaris met rechtspraak belast, tijdens de uitoefening van zijn taak en het verrichten van zijn rechtshandelingen, altijd onder ede staat. Het van toepassing zijnde mogelijke tuchtrecht blijkt in de praktijk veelal een wassen neus.

Download: De (mein)eed in het rechtsbedrijf (PDF)Commentary

- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel I


- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel II
Articles and Books

- The Sustainability of Western Society...

- INTRODUCTIE TOT HET ISO 9000 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM BINNEN HET RECHTSBEDRIJF. Download: Waarom het huidige rechtsbedrijf niet naar behoren kan functioneren

- Een beedigde verklaring: De behandeling van uw
  dossier bij griffie medewerker Menno van der Donk
  van de rechtbank Den Bosch.
DE 'VERGETEN' RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?

De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

SAMENVATTING
Dit onderzoek is gewijd aan de 'vergeten' rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.[1] In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.[2] Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een 'vergeten' rechtsgang.

[1] F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
[2]Star Busman

DOWNLOAD: De vergeten rechtsgang (pdf)