In The News

- Verschijningsvorm en werkelijkheid in de rechtspraak

Download: Sodoma, Anarchie en Bandeloosheid

- In dit artikel worden de wettelijke eisen belicht waaraan een gerechtsdeurwaarder en het gerechtsdeurwaarderskantoor waar hij werkzaam is, moet voldoen bij het uitoefenen van zijn taken als beŽdigd openbaar ambtenaar. Een gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt uit in het kader van zijn ambtseed / belofte als opdrachtnemer van een opdrachtgever volgens art. 11 van de gerechtsdeurwaarderswet.(GDW) Aangetoond wordt dat iedere gerechtsdeurwaarder dient te werken vanuit een kantoor dat rechtspersoonlijkheid bezit, daar bij gebreke daarvan ieder exploot lijdt aan nietigheid.

Download: De nietigheid van gerechtsdeurwaarders exploten

Checklist ter controle op rechtsgeldigheid van rechterlijke beslissingen en gerechtsdeurwaardersexploten.

Download: Checklist ter controle op rechtsgeldigheid

In de uitspraak van het Hof op 27 augustus 2018 heeft het Hof gemeend een waarschuwing te moeten opleggen aan het adres van verweerder mr. J. V. ingediend door mw. mr. I.B. J. als klaagster. Van de zeven klachtonderdelen zijn 1-4 ongegrond verklaard, de klachtonderdelen 5-7 zijn gegrond verklaard. De zaak betreft een tuchtrechtelijke klacht van mr. I.B.J. tegen mr. V., ingediend op 27 maart 2017 bij de deken te 's-Hertogenbosch, mr. J.F. Schnitzler op grond van een aantoonbare valse beschuldiging aan het adres van verweerder. Met semantische acrobatiek is verweerder door de deken een standpunt in de mond gelegd in strijd met de feiten, dat vervolgens klakkeloos is overgenomen door de Raad van Discipline (9717-938/DB/OB) en uiteindelijk door het Hof van Discipline zonder eigen onderzoek te hebben verricht klakkeloos overgenomen. Deze teleologische uitspraak doet een dubbele agenda vermoeden.

Download: Annotatie op uitspraak van Hof van Discipline

- Is it possible to be both a substitute justice and a lawyer? We review the judicial roles where substitute judge and lawyer are fulfilled by one and the same person in the Dutch legal system, as practiced since 1996. These roles are fundamentally incommensurate and their objectives cannot reasonably be served by a sole representative. Distinct loyalties sworn in either role inevitably leads to compromised actions, decisions and statements. In effect, it sets up a legal system that is hard-wired to produce perjury. This Dutch invention appears to be unique, and is not known in neighbouring countries, all of which have legal systems founded on the Napoleonic Code. Its legal foundation is questionable.

Download: Role play in the Dutch legal systemCommentary

- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel I


- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel II
Articles and Books

- The Sustainability of Western Society...

- INTRODUCTIE TOT HET ISO 9000 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM BINNEN HET RECHTSBEDRIJF. Download: Waarom het huidige rechtsbedrijf niet naar behoren kan functioneren

- Een beedigde verklaring: De behandeling van uw
  dossier bij griffie medewerker Menno van der Donk
  van de rechtbank Den Bosch.
DE 'VERGETEN' RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?

De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

SAMENVATTING
Dit onderzoek is gewijd aan de 'vergeten' rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.[1] In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.[2] Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een 'vergeten' rechtsgang.

[1] F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
[2]Star Busman

DOWNLOAD: De vergeten rechtsgang (pdf)