In The News

- De (mein)eed in het rechtsbedrijf
Dit onderzoek is gewijd aan de inhoud en consequenties van de ambtseed die functionarissen afleggen bij het uitvoeren van rechtshandelingen in de uitoefening van hun functie. Daarnaast wordt ook de eed besproken, die vereist is bij de uitoefening van specifieke rechtshandelingen die in de wet voor een beŽdigd ambtenaar verplicht is gesteld. Welke implicaties heeft een (ambt)eed en wat zijn de mogelijke gevolgen indien de eed niet wordt nageleefd? Uitgangspunten voor dit onderzoek zijn de definities en de wettelijke omschrijving van de eed die verschillende beroepsgroepen moeten afleggen. Wanneer is er sprake van een juridische misslag, wetsverkrachting, gerechtelijk dwaling of zelfs meineed. Voorshands wordt gesteld dat een functionaris met rechtspraak belast, tijdens de uitoefening van zijn taak en het verrichten van zijn rechtshandelingen, altijd onder ede staat. Het van toepassing zijnde mogelijke tuchtrecht blijkt in de praktijk veelal een wassen neus.

Download: De (mein)eed in het rechtsbedrijf (PDF)

- De vijandschap tussen macht, recht en waarheid
In onze maatschappij bestaat meer dan ooit de behoefte aan een antwoord op actuele vragen, 'wat is waarheid' en wat is fictie (fake) of nepnieuws? Een gemeenschappelijk antwoord op alle corruptie en geweld van leidinggevenden en CEO's wordt gezocht. Bestaat waarheid? De vraag is zo oud als de mensheid zelf en behoort in de filosofie tot de kernvragen. Kan er sprake zijn van een werkelijkheid die onveranderlijk is en het 'zijn', het absolute vertegenwoordigt? In tegenstelling tot heersende opvattingen dat de waarheid niet gekend kan worden, is in dit onderzoek een aanzet gegeven dat waarheid bestaat en ook gekend kan worden. Daartoe wordt de relatie tussen energie, informatie, entropie onderzocht. Waarheid kan gedefinieerd worden op grond van natuurwetten en op afgesproken referentiekaders met tijd als belangrijkste parameter. We spreken van absolute waarheid en relatieve waarheid.In de praktijk van de politiek, de rechtspraak, de financiŽle wereld, de media en religies wordt waarheid altijd ingeruild voor belangen. Wetten en regels worden genegeerd, dan wel anders uitgelegd dan de wetgever bedoeld heeft. Het resultaat van rechterlijke beslissingen en machtsmisbruik door de overheid e.a., is ziekte en zelfmoord. Klokkenluiders worden geŽlimineerd. Macht kent noch waarheid, noch ethiek, noch medemenselijkheid, noch waarden en normen. Macht en waarheid gedragen zich als water en vuur. Vijandschap tussen waarheid en macht is nog steeds een voortdurende strijd waarin het recht nauwelijks een rol lijkt te spelen. Het voorlopige rapportcijfer voor deze aarde is MINDER DAN een vier!

Download: De vijandschap tussen macht, recht en waarheid (PDF)Commentary

- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel I


- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel II
Articles and Books

- The Sustainability of Western Society...

- INTRODUCTIE TOT HET ISO 9000 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM BINNEN HET RECHTSBEDRIJF. Download: Waarom het huidige rechtsbedrijf niet naar behoren kan functioneren

- Een beedigde verklaring: De behandeling van uw
  dossier bij griffie medewerker Menno van der Donk
  van de rechtbank Den Bosch.
DE 'VERGETEN' RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?

De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

SAMENVATTING
Dit onderzoek is gewijd aan de 'vergeten' rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.[1] In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.[2] Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een 'vergeten' rechtsgang.

[1] F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
[2]Star Busman

DOWNLOAD: De vergeten rechtsgang (pdf)