In The News

- Is it possible to be both a substitute justice and a lawyer? We review the judicial roles where substitute judge and lawyer are fulfilled by one and the same person in the Dutch legal system, as practiced since 1996. These roles are fundamentally incommensurate and their objectives cannot reasonably be served by a sole representative. Distinct loyalties sworn in either role inevitably leads to compromised actions, decisions and statements. In effect, it sets up a legal system that is hard-wired to produce perjury. This Dutch invention appears to be unique, and is not known in neighbouring countries, all of which have legal systems founded on the Napoleonic Code. Its legal foundation is questionable.

Download: Role play in the Dutch legal system

- Raadsheer plaatsvervanger en tevens advocaat? Sinds 1996 een gesignaleerde inherent fatale combinatie van functies, bestaande uit twee innerlijk tegenstrijdige taken, enerzijds uitgeoefend door een rechtsprekend ambtenaar, anderzijds door een advocaat de belangenbehartiger van de burger, met essentieel verschillende doelstellingen. De praktijk van deze tegenstrijdige beŽdigde functies in ťťn persoon, leidt impliciet tot het plegen van meineed omdat deze functies niet te scheiden zijn na het afleggen van de eed. Dit is in het Nederlands recht een uitzonderlijke en unieke combinatie van functies, die nergens anders wordt aangetroffen in de ons omringende landen en na 22 jaar nog steeds actueel is. Dit fenomeen is ontstaan uit nood, maar wordt thans door advocaten beschouwd als een eer.

Download: De meest fatale combinatie van functies in de Nederlandse rechtspraak (PDF)

- Als men jong is bestaat geen tijdsbesef. Als men ouder wordt, kijkt men in reflectie terug op het tijdsverloop in eigen leven en stelt men vragen die vaak zeer confronterend kunnen zijn, zoals wat heb ik van mijn leven gemaakt in de beschikbare operationele tijd van ca. 2000 weken. Aan de hand van verschillende aspecten worden de representaties van een aantal bijzondere beroepsgroepen beschreven, die in de praktijk opereren zonder enige controle of toezicht met onbegrensde macht. De fenomenologie duidt op het bestaan van psychische monsters die op papier een vergelijking met misdadigers kunnen doorstaan. Deze beroeps groepen werken binnen een systeem waar binnen geen enkele vorm van 'real time feedback' bestaat. Interferentie is aan de orde van de dag en treedt op in elke stadium van het procesverloop. Dit procesverloop wordt een open systeem genoemd met dientengevolge soms onvoorspelbare desastreuze uitkomsten.

Download: Verschijningsvormen (PDF)Commentary

- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel I


- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel II
Articles and Books

- The Sustainability of Western Society...

- INTRODUCTIE TOT HET ISO 9000 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM BINNEN HET RECHTSBEDRIJF. Download: Waarom het huidige rechtsbedrijf niet naar behoren kan functioneren

- Een beedigde verklaring: De behandeling van uw
  dossier bij griffie medewerker Menno van der Donk
  van de rechtbank Den Bosch.
DE 'VERGETEN' RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?

De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

SAMENVATTING
Dit onderzoek is gewijd aan de 'vergeten' rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.[1] In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.[2] Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een 'vergeten' rechtsgang.

[1] F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
[2]Star Busman

DOWNLOAD: De vergeten rechtsgang (pdf)